Joint Care. Joint Care. Hoe blijf je nummer 1. Overheid. Joint Care Nederland De Stoel nu alweer? Hoe blijf je nummer 1 - PDF Free Download (2024)

22-12-2009

Joint Care

Joint Care nu alweer?

Hoe blijf je nummer 1 Drs. JJ van Os, Orthopedisch Chirurg

De Filles de la Divine Providence

Maaslandziekenhuis

Orbis Medisch Centrum

Hoe blijf je nummer 1 • • • • • • •

Ziekenfonds Overheid Ziekenhuis Collega’s Patienten Het AD Elzevier

Joint Care Nederland

Overheid • Kwaliteitsindicatoren

De Stoel

1

22-12-2009

Toen…

2

22-12-2009

Nu….

3

22-12-2009

Cijfers liegen niet 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1996

1997

1998

Aantal knieen

1999

2000

2001

Aantal heupen

2002

2003

2004

Linear (Aantal knieen)

2005

2006

2007

2008

Linear (Aantal heupen)

Joint Care

Prothesiologie over de tijd 450 384

400 355 350 305 300 250

Aantal knieen

200

Hoe veilig is rapid recovery?

Aantal heupen 150 100 50

71

89

14

0 1981

10 bedden

1996

2008

12 bedden

4

22-12-2009

Onderzoek Variabele

Uitkomst

Aantal patiënten THP JC 2000-2004

601

Geslacht

2/3 vrouw

Gemiddelde leeftijd

66,3 (range 24-86)

Opnameduur

Wondgenezing

surgical stress (ontstekingsreactie/ hormonale veranderingen)

bloedverlies (+/- 30%)

psychische stress

Her-opnamen

% binnen 6 dagen naar huis

naar huis

92% 8%

93.6%

langer blijven 0.3%

1.2%

1.5%

3.4%

geen heropname luxatie wond observatie diepe infectie hart-longproblemen

6,4%

Discussie luxaties (3,5%)

Haemoglobine verloop

Literatuur

diepe infectie (1%)

mmol/l

heupvervanging (0,3%)

hart/longproblemen (4%)

luxaties (3,4%) anders (4%?)

diepe infectie (1,2%)

hart/longproblemen (3%)

anders (4%)

5

22-12-2009

Innovatie vanuit de industrie • Gender • Signature • Trends bijv. minimaal invasieve chirurgie

Distale resectie femur

Tibia Resection

Rotation femur / sizing

OK Opstelling

3° tov posterior condyl, doel is gelijk tov epicondylair as

6

22-12-2009

Navigatie Markers

What is Personalized Alignment Guides developed MRI •Pre-operative planning •Varus / Valgus •Internal / External Rotation •Flexion / Extension •Resection Level •Component sizing

Surgeon Interface

The aim of To have the benefits of navigation • Operative plan • Accurate restoration of the individuals mechanical axis • Defined and accurate bone resection • Optimal implant placement • Intra-operative flexibility

Drill distal pins Sets rotation and position for sized 4-in-1 cutting block

The aim of But without the negatives of navigation • Capital costs • Learning curve • Intra-operative time • Land mark identification • Additional instrumentation • Patient trauma • Operative plan only once in theatre

7

22-12-2009

Nu…

Toen…

Myoglobine

Hb.

450 400 350 300 250

controle mis

200 150 100 50 0 pre

2 uur

4 uur

6 uur

d1

d3

klinisch schema patient

Afstemming

Huisarts = 1e bezoek = 2e bezoek

Orthopaedisch chirurg

poli orthopedie

= 3e bezoek Opname

Bureau opname: OK datum/ pre-op

Ontslag Controle

Internist/Anesthesist

Inclusie Joint Care® multidisciplinair

Voorlichtingsbijeenkomst Opname

Decompositie van het gehele proces • proces denken!!! • per stap controleren of er afgeweken wordt van bestaande procedures of afspraken • gehele proces vooraf vastleggen (niet afwijken) • volgorde van stappen in logische volgorde bepalen • inhoud van stappen afstemmen (protocollen = geen tijdverlies) • consequenties van afspraken met één partij voor andere partijen

Ontslag 5e dag na ingreep Controle

8

22-12-2009

Winst patiënt • • • •

Patiënt is goed geïnformeerd Angstreductie Patiënt is voorbereid op wat hem te wachten staat Patiënt weet dat alle informatie ook door de coach is gehoord en heeft informatieklapper als naslagwerk • Patiënt weet dat bij zijn thuiskomst zijn alle nazorg geregeld is, de coach goed voorbereid en dat er een helpdesk beschikbaar is • Ondanks korter opname hoger zelfredzaamheidniveau

Winst ziekenhuis • Kwaliteit van zorg op vele fronten verbeterd • Opname duur verkort en controle over planning (opname en transmuraal) • Coach neemt deel van zorgtaken van verpleegkundige over • WGBO (omgekeerde bewijslast) • Verwachting: Minder klachten

Waarom Helende Hellingen? • Initiatief van de provincie Limburg en LIOF om de toeristische sector in het Limburgse heuvelland een nieuwe impuls te geven;

Winst coach • De coach is goed geïnformeerd over mogelijkheden en beperkingen van de patiënt • Angstreductie • De coach is voorbereid op wat hem bij thuiskomst te wachten staat m.b.t. beperkingen van de patiënt • De coach weet dat bij zijn thuiskomst zijn alle nazorg geregeld is en dat er een helpdesk beschikbaar is

Marktwerking

Knie- of heupoperatie Helende Hellingen begon in 2005 met een uniek 7-daags herstel- en vitaliteitsarrangement. Speciaal bedoeld voor patiënten die in Orbis Medisch Centrum een knie- of heupoperatie hadden ondergaan volgens het jointcare-principe. Inmiddels is het aanbod zodanig uitgebreid dat vrijwel elke ingreep en zorgvraag binnen het concept van Helende Hellingen past. Het bestaande 7-daagse herstel- en vitaliteitsarrangement is tegenwoordig een herstelvakantie op maat, die volledig wordt aangepast aan uw wensen en zorgbehoeften. Vergoed De herstelvakanties van Helende Hellingen sluiten nog steeds perfect aan bij de knie- en heupoperaties uit het jointcare-programma. Bovendien zijn er veel zorgverzekeraars die een herstelvakantie rondom deze twee operaties (gedeeltelijk) vergoeden. Heeft u een indicatie voor een nieuwe heup of een nieuwe knie, lees dan vooral verder.

Zorgverzekeraar als strategische partner • Orbis heeft arrangementen in partnerschip met zorgverzekeraars in de markt gezet • Thuiszorg op locatie wordt vergoed op basis CIZ indicatie

• Toeristische bestedingen in Limburg nemen af;

• Kosten voor verblijf in hotel of bungalow worden (gedeeltelijk) vergoed door een aantal zorgverzekeraars

• Nieuwe groeiscenario’s zijn noodzakelijk

• Orbis heeft contracten met een groot aantal verzekeraars

9

22-12-2009

Meer Info • op www.helendehellingen.nl !

Prothesiologie in dagbehandeling, utopie of realiteit?

Ontslag criteria • Wondproblematiek • 90 graden flexie bij totale knieprothese • ???????

10

Joint Care. Joint Care. Hoe blijf je nummer 1. Overheid. Joint Care Nederland De Stoel nu alweer? Hoe blijf je nummer 1 - PDF Free Download (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6454

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.